2017-03-20

Załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w jednostce

 

Praca i służba w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie trwa od poniedziałku do piątku w godz.: 07.30 - 15.30.

 

Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań jeden raz w tygodniu (środa w godz.: 14:30 - 15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Szkoły).

 

Korespondencja wpływająca rejestrowana jest w Sekretariacie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, a następnie po zadekretowaniu przez Komendanta, przekazywana do załatwienia według właściwości do określonej komórki organizacyjnej.

 

Za realizację zadania należącego do kilku komórek organizacyjnych odpowiedzialna jest ta komórka, dla której jest to zadanie podstawowe w myśl regulaminu organizacyjnego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

 

Komórki organizacyjne współpracujące z komórką wiodącą zobowiązane są opracować oraz udostępnić niezbędne materiały, informacje, wyjaśnienia i opinie komórce realizującej dane zadanie.

 

Zadania wynikające z korespondencji zewnętrznej adresowanej bezpośrednio do komórki organizacyjnej, a będące w zakresie działania innej komórki organizacyjnej, przekazywane są poprzez Sekretariat - po zadekretowaniu przez Komendanta - do realizacji właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej.

 

Pisma wychodzące parafowane są przez Naczelnika komórki organizacyjnej załatwiającej daną sprawę, a następnie podpisywane przez Komendanta. Korespondencja Centralnej Szkoły PSP wysyłana jest za pośrednictwem Sekretariatu, po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w książce nadawczej oraz stosownej adnotacji przez pracownika sekretariatu na kopii pisma.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się